Tietosuojaseloste
Laadittu 10.10.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Resurssipankki Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Resurssipankki Oy (Y-tunnus: 2936491-6)
Erkinkuja 4, 61600 Jalasjärvi

044 240 6961
info [at] tuuraa.com

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Joni Huhtakallio
044 974 3117 (Tarveko Oy)

info [at] tarveko.fi

3. Rekisterin nimi
Resurssipankki Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Resurssipankki Oy:n asiakassuhteiden ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainosten kohdistamiseksi. Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:iin.

5. Rekisteri tietosisältö
Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:

  • Sukunimi ja etunimi

  • Sähköpostiosoite sekä puhelinnumero

  • Osoite- ja tilaustiedot

  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. evästeet sekä muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään sekä yleisesti saatavilla
olevista internetlähteistä (yritysrekisterit ja yritysten verkkosivustot).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Resurssipankki Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Osa näistä palvelimista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti Resurssipankki Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille (esim. ajanvarausjärjestelmä).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei missään vaiheessa luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti sekä tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen. Rekisteriä ylläpidetään ATK-tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11. Tietojen korjausvaatimus
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Korjausvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Resurssipankki Oy, Erkinkuja 4, 61600 Jalasjärvi. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.